FoU-finansiering

SkatteFUNN - Norges Forskningsråd

SkatteFUNN er en unik mulighet for norske bedrifter å få økonomisk støtte til forskning og/eller utvikling – vi kan hjelpe dere med utforming av søknaden når:

1. Dere skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess
2. Dere har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
3. Bedriften deres har nytte av resultatet

Vi håndterer alt av rapportering og oppfølging kostnadsfritt. Dere kan bruke tiden til kjernevirksomheten, ikke til søknadsskriving og rapportering.

Større utlysninger – innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

BIA finansierer prosjekter som er unike og gir høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet. Prosjektene bør ha et internasjonalt perspektiv på sin virksomhet. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 % av prosjektkostnadene. Det vurderes hvorvidt det er en innovasjon bare for partnerne eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.

DEMO2000

DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. DEMO 2000 prioriterer pilotinstallasjoner innen fire hovedområder:
 
1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
2. Leting og økt utvinning
3. Kostnadseffektiv boring og intervensjon
4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport.

ENERGIX

Denne utlysningen støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk.

Viktige delmål for programmet er:
 
1. Bærekraftig utnyttelse og bruk av de fornybare energiressursene
2. Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
3. God nasjonal forsyningssikkerhet
4. Styrking av innovasjon i næringslivet
5. Videreutvikling av norske forskningsmiljøer
6. Programmet dekker det stasjonære energisystemet og miljøvennlig energi i transport

MAROFF

MAROFF skal bidra til å realisere Regjeringens maritime strategi for fremme av innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer. Programmet skal bidra til at maritime bedrifter og forskningsmiljøer videreutvikler sine kunnskapsmessige fortrinn, og støtter prosjekter som er innrettet mot de forskningsutfordringer som er nødvendige for å realisere de tre sentrale innovasjonsområdene.
 
1. Miljø
2. Avansert logistikk og transport
3. Krevende miljøvennlige maritime operasjoner
 
Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer fartøy og til havbruksanlegg. MAROFF støtter også kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for den maritime virksomheten i Norge.

PETROMAKS

Programmet skal bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Videre skal det bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til:
 
•    Reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel
•    Økt utvinning fra eksisterende og nye felt
•    Flere funn av olje og gass
•    Mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi
•    Kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger for norsk sokkel
•    Forbedrete løsninger for helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet
•    Styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt
•    Kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov
 
Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, samt utslipp til sjø.
 
Tema 1: Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
Tema 2: Leting og økt utvinning
Tema 3: Kostnadseffektiv boring og intervensjon
Tema 4: Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport
Tema 5: Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten

RFF – Regionale forskningsfond

Ordning som tilbyr innovasjonsstøtte ut fra region og satsningsområder.
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner:
 
Fondsregion Nord-Norge
Fondsregion Midt-Norge
Fondsregion Vestlandet
Fondsregion Innlandet
Fondsregion Hovedstaden
Oslofjordfondet
Fondsregion Agder

Innovasjon Norge

Markedsavklaringsstøtte
Kommersialiseringsstøtte
Oppstartslån

Innovasjonskontrakter

Denne støtteordningen er skapt for å utvikle nye produkter og løsninger med krevende kunder fra industrien og/eller fra det offentlige.

Miljøteknologiordningen

Støtter prosjekter for ny miljøteknologi i Norge.


Internasjonal finansiering

Horizon 2020
Dersom forskningen rundt din innovasjon holder internasjonalt toppnivå kan man søke støtte fra EU-kommisjonens Horizon 2020.

Eurostars
Støtteordning som tilbyr støtte til europeiske samarbeidsprosjekter som ønsker rask kommersialisering.

Kontakt oss

 • Adresse


  Gaustadalléen 21
  0349 Oslo, Norway

 • Telefon

  +47 93030575

 • E-post

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!